Đào tạo cán bộ chủ chốt HTX

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX

Chương trình được áp dụng cho đối tượng là cán bộ chủ chốt các Hợp tác xã (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán, Ban Kiểm soát)    

Đọc thêm...

 
 
Bạn đang ở: Home Đào tạo bồi dưỡng Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo cán bộ chủ chốt HTX