Hệ thống văn bản

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
2 Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể
3 Thông tư 24/2017/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX
4 6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp
5 Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
6 Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
7 Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017
8 Chế độ kế toán hợp tác xã thực hiện theo quy định mới thế nào?
9 Quyết Định số 105 QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 quyết định về công nhận Điều lệ LMHTXVN
10 Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã
11 Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020
12 Quyết định số: 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 về việc Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập
13 Quyết định số 163/QĐ-Ttg về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 -2025
14 Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2015 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
15 Công văn Số: 1252/BNV-ĐT V/v tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức
16 Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
17 Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
18 Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
19 Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
20 Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Trang 1/3

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản