Hệ thống văn bản

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể
2 Thông tư 24/2017/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX
3 6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp
4 Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
5 Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
6 Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2017
7 Chế độ kế toán hợp tác xã thực hiện theo quy định mới thế nào?
8 Quyết Định số 105 QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2017 quyết định về công nhận Điều lệ LMHTXVN
9 Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã
10 Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020
11 Quyết định số: 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 về việc Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập
12 Quyết định số 163/QĐ-Ttg về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 -2025
13 Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2015 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
14 Công văn Số: 1252/BNV-ĐT V/v tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức
15 Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
16 Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
17 Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020
18 Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
19 Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
20 TTLT 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Trang 1/3

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản