Hệ thống văn bản

Cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển hợp tác xã

alt (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 340/2016/TT-BTC hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020.

Đọc thêm...

 
 

Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số: 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 về việc Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

   

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số 163/QĐ-Ttg về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 -2025

Đọc thêm...

 
 

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 7 năm 2015 Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

dau19-ct  

Đọc thêm...

 
 

Công văn Số: 1252/BNV-ĐT V/v tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức

Công văn Số: 1252/BNV-ĐT về việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức Download file tại đây
 
 

Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

Công văn số 215/BNV-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 Download file: tại đây
 
 

Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Dowload file: tại đây
 
 

Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020

Quyết định 2261/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Download file: tại đây
 
 

Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành Download file: tại đây.
 
 

Trang 2/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản