Hệ thống văn bản

Nghị định hợp nhất của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định hợp nhất của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Download: tại đây.
 
 

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Download: tại đây.
 
 

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

Thông tư 07/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù Download: tại đây
 
 

Thông tư của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ

Thông tư của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Quyết định số: 900/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Quyết định số: 975/QĐ-BNV Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Quyết định số: 1107/QĐ-BNV Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Quyết định số: 1045/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Quyết định số: 1107/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Download: tại đây
 
 

Công văn số 12067/BTC-HCSN

Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013. Download: Tại đây.
 
 

Trang 4/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản