Hệ thống văn bản

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Quyết định số: 900/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Quyết định số: 975/QĐ-BNV Ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Quyết định số: 1107/QĐ-BNV Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Quyết định số: 1045/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng. Download: tại đây.
 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Quyết định số: 1107/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp. Download: tại đây
 
 

Công văn số 12067/BTC-HCSN

Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013. Download: Tại đây.
 
 

V/v bổ sung sửa đổi Quy chế xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển HTX"

Số 531/QĐ-LMHTXVN ngày 18/4/2013 về việc bổ sung sửa đổi Quy chế xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển HTX" tại đây.
 
 

Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

THÔNG TƯ  01/2011/TT-BNV  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: download Phụ lục: download
 
 

Nghị định của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem chi tiết tại đây.
 
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nội bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ

Download file: tại đây. 
 
 

Trang 4/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản