Hệ thống văn bản

V/v bổ sung sửa đổi Quy chế xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển HTX"

Số 531/QĐ-LMHTXVN ngày 18/4/2013 về việc bổ sung sửa đổi Quy chế xét tặng kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển HTX" tại đây.
 
 

Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

THÔNG TƯ  01/2011/TT-BNV  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: download Phụ lục: download
 
 

Nghị định của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem chi tiết tại đây.
 
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nội bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ

Download file: tại đây. 
 
 

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện quy định: Họp giao ban và chế độ báo cáo

  Download file: tại đây.  
 
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính (Ban hành theo quyết định số: 156/QĐ-TrBDCB ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ).

Download file: tại đây.
 
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, bồi dưỡng (Ban hành theo quyết định số 157/QĐ - TrBDCB ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ).

Download file: tại đây.
 
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán (Ban hành theo quyết định số: 158/QĐ-TrBDCB ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ).

Download file: tại đây
 
 

QĐ số: 166b/QĐ-TrBDCB ngày 7 tháng 12 năm 2012 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác và Hỗ trợ phát triển.

Download file: tại đây.
 
 

Trang 5/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản