Công văn số: 231/CV-TrBDCB về việc tổ chức lớp “Kỹ năng tư vấn quản lý HTX theo mô hình hiện đại” tại khu vực phía Bắc

            LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

        TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

                   Số:231/CV-TrBDCB

V/v triệu tập cán bộ tham gia bồi dưỡng

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: - Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc;

        - Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2013 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ, tổ chức lớp "Kỹ năng tư vấn quản lý HTX theo mô hình hiện đại" tại khu vực phía Bắc. Cụ thể như sau:

* Thành phần tham dự:

- Cán bộ làm công tác tư vấn thuộc Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mỗi đơn vị cử từ 01- 02 người).

- Cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ.

* Thời gian: 03 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013).

* Khai giảng: 08h00' ngày 23 tháng 10 năm 2013 (Ban tổ chức đón tiếp học viên vào 15h00' ngày 22 tháng 10 năm 2013).

* Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ (địa chỉ 184 đường 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

* Kinh phí: Ban tổ chức hỗ trợ một phần tiền ăn và tài liệu theo chế độ quy định; Các đơn vị cử cán bộ tham dự tự lo kinh phí đi lại, ngủ theo chế độ công tác phí.

Đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng về Trường Bồi dưỡng cán bộ trước ngày 19 tháng 10 năm 2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Sâm - Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Trường Bồi dưỡng cán bộ, Phố Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

(ĐT: 0166.5847408 – 043.7823628; Fax: 043.7822871)

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tổ chức cán bộ, BGH (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT, KT.

 

     KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG      

 

(đã ký)

 Tạ Quang Tuấn

 

Download file đính kèm: Tại đây.

Download file chương trình lớp "kỹ năng tư vấn quản lý HTX theo mô hình hiện đại": Tại đây.

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Công văn số: 231/CV-TrBDCB về việc tổ chức lớp “Kỹ năng tư vấn quản lý HTX theo mô hình hiện đại” tại khu vực phía Bắc