Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

 

Ngày 20/2/2019, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ký Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 88/QĐ- LMHTXVN ngày 02/02/2018 và Nghị quyết số 405/NQ- LMHTXVN ngày 02/05/2018.

Link download: http://vca.org.vn/quyet-dinh-so-37-qd-lmhtxvn-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-to-cong-tac-quy-che-ho-tro-htx-va-xay-dung-mo-hinh-htx-san-xuat-kinh-doanh-gan-voi-chuoi-gia-tri-vb67.html

Nguyên văn Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 


Vca.org.vn

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Quyết định số 37/QĐ-LMHTXVN ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, quy chế Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị