Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo hướng dài hạn từ 2-3 năm

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam ban hành Thông báo Kết luận số 577/TB- LMHTXVN về định hướng, mục tiêu và cơ chế xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021- 2025.

Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) hỗ trợ cho HTX Phúc Sơn, Sơn La theo mô hình chuỗi, năm 2019

Theo đó, giai đoạn 2018-2020, Liên minh HTX Việt Nam đã tích cực hỗ trợ cho gần 100 mô hình HTX phát triển sản xuất, qua đó, năng lực quản trị, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên, góp phần khẳng định vai trò và vị trí của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
Công tác xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã tác động tích cực; góp phần nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về mô hình HTX kiểu mới; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong đó chú trọng ban hành các chính sách về xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; tăng cường liên kết hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai còn có một số khó khăn như: tiêu chí lựa chọn chưa phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ; chưa có hướng dẫn cụ thể về xây dựng dự toán; năng lực tư vấn, hỗ trợ của các đơn vị sự nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác hướng dẫn và thẩm định thuyết minh, dự toán còn chậm; năng lực của cán bộ quản lý và nguồn lực của HTX còn hạn chế, một số HTX khó khăn về kinh phí đối ứng.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (thuộc Liên minh HTX Việt Nam) hỗ trợ HTX sản xuất Hồ tiêu sạch bền vững Hưng Phước, tỉnh Bình Phước theo mô hình chuỗi giá trị, năm 2019

Năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, hỗ trợ HTX nông nghiệp phát triển sản xuất trong đó chú trọng hỗ trợ kết nối thị trường "đầu vào" và "đầu ra", ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin (quản trị HTX), xây dựng thương hiệu.
Kế hoạch xây dựng chuỗi giá trị trong giai đoạn 2021-2025, Liên minh HTX Việt Nam sẽ đổi mới phương thức xây dựng chuỗi theo hướng dài hạn, lựa chọn các HTX đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tập trung nguồn lực xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của vùng, địa phương trong 2-3 năm đảm bảo hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu đề ra trong xây dựng chuỗi; mở rộng hỗ trợ đối với HTX phi nông nghiệp; nâng mức tiêu chí lựa chọn HTX; khả năng và đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện Dự án; đảm bảo các điều kiện vay vốn đầu tư phát triển sản xuất…
 
Trung tâm Thông tin – Tuyên truyền

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo hướng dài hạn từ 2-3 năm