alt
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (21-22/12), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong hội nhập, mở cửa

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương những kết quả quan trọng mà khu vực kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và đặc biệt là 05 chương trình hành động trọng tâm đã nêu trong Báo cáo trình Đại hội. Thủ tướng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tập trung thực hiện một số nội dung.

Một là, đổi mới tư duy và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của hệ thống Liên minh hợp tác xã các cấp, với chức năng là tổ chức đại diện cho hơn 8,1 triệu thành viên và hơn 30 triệu người lao động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Hai là, rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước.

Ba là, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp uỷ, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên; phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; bố trí nguồn kinh phí thường xuyên, đầu tư công để hỗ trợ cho Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, cần tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng trong quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác; từng bước quản trị hiện đại, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với thay đổi của thị trường; đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là kinh tế số; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ quản trị hợp tác xã, đặc biệt là người đứng đầu hợp tác xã không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng của một doanh nhân, mà còn phải có một trái tim cống hiến cho cộng đồng. Hợp tác xã kiểu mới là một thiết chế kinh tế tiến bộ, tạo ra lợi ích, nâng cao thu nhập, lấy lợi ích của thành viên làm trung tâm. 

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thu hút thành viên, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương. Xây dựng quy hoạch sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ chủ lực cấp quốc gia, vùng, địa phương gắn với doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, hệ thống logistics và siêu thị; thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ hợp tác xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các sai phạm trong hoạt động.

Sáu là, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, kinh nghiệm, khoa học và công nghệ từ các tổ chức quốc tế phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

alt
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong hội nhập, mở cửa; là mô hình kinh tế của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; là con đường để đưa nhân dân đến gần hơn với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ tướng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và vai trò quản lý, định hướng, tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển của Nhà nước, với việc phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ và đột phá, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX

Đại hội đã thảo luận và thông qua: Báo cáo của Ban Chấp hành khóa V trình Đại hội với quyết tâm “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V; dự thảo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (bổ sung, sửa đổi).

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam trong đó đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, THT, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên; thu hút phần lớn hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, kể cả hộ cá thể ở địa bàn thành thị và thành phần kinh tế khác tham gia HTX, liên hiệp HTX, THT; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân.

Xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương, được Nhà nước áp dụng chính sách cán bộ phù hợp và có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, HTX; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

alt
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Tốc độ tăng bình quân từ 8-15%/năm. Số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và đô thị, các thành phần kinh tế khác tham gia HTX, THT tăng nhanh. Thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/năm trở lên, thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác là thành viên của HTX, THT tăng ít nhất 15%/năm. Ít nhất 60% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, THT; đến cuối năm 2025, thu hút ít nhất 90% tổng số HTX, 100% liên hiệp HTX và 30% THT đang hoạt động là thành viên chính thức của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam…

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 160 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 22 đồng chí và 07 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn tái đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy; Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn và Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam được bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khoá VI.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI nhấn mạnh: Thành công của Đại hội VI là niềm vui, nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo bứt phá mới, tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay sau Đại hội, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quán triệt tinh thần, nội dung, Nghị quyết của Đại hội; xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đẩy mạnh thi đua sâu rộng trong khu vực kinh tế tập thể, HTX và toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng vào cuộc sống.

alt
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng nhì tặng Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng nhì tặng Liên minh hợp tác xã Việt Nam và chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Đại hội bầu./.

Phạm Cường - Đinh Phương