Chức năng, nhiệm vụ của Nhà Trường

Chức năng, nhiệm vụ của Trường Bồi dưỡng cán bộ

1. Chức năng

- Trường Bồi dưỡng Cán bộ (sau đây viết tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, phục vụ chức năng đào tạo, bồi dưỡng.

- Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, kiến thức về hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ (viết tắt là HTX, DNVVN), các kỹ năng quản lý kinh doanh cho cán bộ Liên minh HTX các cấp và cán bộ chủ chốt trong các HTX, DNVVN; nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch

Căn cứ vào quy hoạch chung của Liên minh HTX Việt Nam, Trường có nhiệm vụ lập kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về việc xây dựng, phát triển Trường phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX các cấp và cán bộ chủ chốt HTX, trình Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Về đào tạo, bồi dưỡng

a. Căn cứ vào nhu cầu, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của Liên minh HTX Việt Nam, Trường chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm thuộc nguồn ngân sách Nhà nước trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và triển khai các chương trình đáp ứng nhu cầu của các HTX, DNVVN.

c. Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức về HTX và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ Liên minh HTX các cấp.

d. Đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong các HTX, DNVVN cho các cán bộ chủ chốt HTX, DNVVN.

e. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ sư phạm và tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, tư vấn thuộc Liên minh HTX các cấp.

f. Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

g. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong khu vực HTX; nghiên cứu đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đặc thù của khu vực HTX.

i. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các đề án, dự án trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

k. Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

- Về nghiên cứu khoa học

Chủ trì hoặc tham gia triển khai các đề tài, dự án, các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và lĩnh vực quản lý, điều hành HTX, DNVVN.

- Về hợp tác, tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và quản lý.

a. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho các cá nhân, đơn vị trong khu vực HTX và các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.

b. Tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

- Về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí

a. Được phép thành lập các bộ phận, đơn vị trực thuộc (các phòng, ban, khoa, trung tâm...) theo thẩm quyền.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức và người lao động khác theo phân cấp của Liên minh HTX Việt Nam và quy định của pháp luật.

c. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê và báo cáo về các hoạt động của Trường theo quy định.

d. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam giao theo quy định của pháp luật.

Tin mới hơn:
Bạn đang ở: Home Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ